ADVOKÁTSKA a SPRÁVCOVSKÁ KANCELÁRIA - JUDr. Peter NOVOSAD

Konkurz a reštrukturalizacia

Konkurz

Konkurz, často označovaný v bežnej reči aj ako bankrot, predstavuje v zmysle našej platnej právnej úpravy osobitné civilné súdne konanie, pri ktorom súd, správca a veriteľský výbor postupujú pri riešení úpadku dlžníka tak, aby dosiahli pre veriteľov čo najvyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok. Konkurz v skratke znamená  speňaženie všetkého majetku dlžníka a následne kolektívne uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov z výťažku tohto speňaženia. JUDr. Peter Novosad je ako správca zapísaný v zozname správcom Ministerstva spravodlivosti SR pod číslom 1624 a správcovskú činnosť vykonáva od februára 2013. Insolvenčné právo, a teda konkurzy, oddlženia a reštrukturalizácie, je odborom, v ktorom Vám poradíme kedykoľvek. Jednoducho Vám radi pomôžeme zorientovať sa v tomto zložitom svete právnych predpisov. V reči bežného smrteľníka to znamená asi toľko, že ak Vás trápia otázky ako osobné bankroty, úpadky firiem a ich ozdravenie s cieľom uspokojiť veriteľov, tak ste na tej najlepšej adrese. Každý túži po úspechu a výhre, no výhra bez rizika je ako triumf bez slávy. Podnikanie ako také prináša so sebou v dnešnej dobe značné riziko a občas sa stane, že niečo nevyjde, zadrhne sa. Vyhnite sa tzv. efektu snehovej gule, a teda ustavičnému nabaľovaniu, kde sa z malej problémovej guľôčky stane neúnosný kolos, ktorý spustí lavínu a môže často spôsobiť  nenahraditeľné škody. Neváhajte nás preto osloviť, aby sme sa dali do riešenia Vašich otázok ešte dnes. Skúsenosti z konkurzného práva zúročíme vo Váš prospech. Klientom poskytujeme konzultácie ohľadom možnosti vyhlásenia konkurzu, pripravíme pre Vás návrh na vyhlásenie konkurzu, prípade prevezmeme Vaše právne zastúpenie ako účastníka konkurzného konania, upozorníme Vás na možné riziká a úskalia, ktoré konkurzné konanie so sebou prináša. Pre veriteľov poskytujeme právne služby v podobe konzultácii, právnych rozborov o otázkach ich pohľadávok voči dlžníkom v úpadku, zabezpečíme taktiež prihlásenie Vašich pohľadávok do konkurzov a reštrukturalizácii. V prípade záujmu zastupujeme klientov počas celého konkurzného konania, na schôdzach veriteľov, na zasadnutiach veriteľských výborov, resp. pri iných úkonoch v rámci konkurzu podľa potrieb klientov. V súčasnosti JUDr. Peter Novosad ako správca pôsobil a pôsobí v týchto konkurzných konaniach:

Obchodné meno / Meno Dátum vyhlásenia konkurzu
Ustanovenie do funkcie správcu Stav
Emília Šoltysová 02.07.2011 26.03.2013 Prebieha
Vladimír Markovič - SÚGAM 31.03.1994 08.11.2013 Prebieha
Peter Satury 15.01.2014 15.01.2014 Prebieha
Ing. Štefan Kumičák 07.05.2014 07.05.2014 Prebieha
Vladimír Kováč 07.08.2014 07.08.2014 Prebieha

 

Oddlženie

Ak má fyzická osoba dlhy, ktoré nie je schopná splatiť do konca svojho života, nie je to bezvýchodisková situácia. Oddlženie predstavuje pre fyzické osoby možnosť zbaviť sa svojich dlhov po zrušení konkurzu (osobného bankrotu). Podmienky  a pravidlá oddlženia fyzických osôb upravuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii (zákon č. 7/2005 Z. z.). Proces oddlženia spočíva v tom, že po zrušení konkurzu počas trojročného skúšobného obdobia môže dlžník určité právne úkony určené v uznesení o povolení oddlženia urobiť len so súhlasom ustanoveného správcu. Podstatné však je, že  dlžník v rámci tohto skúšobného obdobia poskytuje každý rok správcovi časť zo svojho príjmu, ktorý potom správca pomerne prerozdeľuje medzi veriteľov, ktorých pohľadávky v konkurze boli zistené a neboli v plnom rozsahu uspokojené. Po skončení skúšobného obdobia súd rozhodne o oddlžení dlžníka. Po uverejnení tohto rozhodnutia v Obchodnom vestníku sú pohľadávky veriteľov voči dlžníkovi nevymáhateľné. Dlhoročné skúsenosti v konaniach o oddlžení zaručujú, že klientom navrhneme a ozrejmíme všetky alternatívy, ktoré budú viesť k úspešnému podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu a následného oddlženia. Zbavte sa zákonným spôsobom svojich dlhov. Radi Vám s tým pomôžeme.

 

Reštrukturalizácia

Ďalším osobitným druhom civilného konania je reštrukturalizačné konanie, ktorého podstata a zmysel je na rozdiel od konkurzu revitalizácia podnikateľov a odvrátenie resp. zvrátenie ich úpadku za súčasnej vyššej miery uspokojenia veriteľov, ako by tomu bolo v prípade konkurzu, pričom vo zvyšku pohľadávky veriteľov prihlásené do reštrukturalizácie zanikajú. Zmyslom reštrukturalizácie je teda zachovanie kontinuity podnikateľskej činnosti dlžníka a dosiahnutie jeho ekonomickej stabilizácie cestou ozdravných opatrení, a to zákonom predpokladaným spôsobom pod dohľadom súdu, správcu a veriteľov dlžníka (súdna reštrukturalizácia). Reštrukturalizácia poskytuje dlžníkovi aj ochranu pred veriteľmi, najmä prerušenie jeho exekučných a súdnych konaní a zároveň mu je počas prebiehajúceho reštrukturalizačného konania umožnené pokračovať v podnikateľskej aktivite. Pre klientov ako správca zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti zabezpečím dôkladnú analýzu Vašej finančnej a obchodnej situácie, vypracujem reštrukturalizačný posudok a v prípade podania návrhu na začatie reštrukturalizácie a jej následnom povolení zastreším celu reštrukturalizáciu ako ustanovený správca a garant reštrukturalizácie. Pre klientov – veriteľov dlžníka v reštrukturalizácii, ponúkam kvalitné poradenstvo a zastúpenie počas reštrukturalizačného konania.

Likvidácia

Likvidácia ako proces vedúci k zániku firmy upravený obchodným zákonníkom znamená v podstate likvidáciu obchodného imania spoločnosti resp. družstva. V prípade obchodných spoločností a družstiev, ktoré vlastnia obchodný majetok, je primárnou úlohou likvidácie a ustanoveného likvidátora zistiť majetok obchodnej spoločnosti, alebo družstva, uhradiť všetky záväzky a rozdeliť likvidačný zostatok medzi spoločníkov, alebo členov družstva v zmysle zakladateľských dokumentov a zákona. Ak spoločnosť nemá dostatok majetku na úhradu záväzkov, nemôže vstúpiť do likvidácie. Rovnako platí, ak sa spoločnosť v priebehu likvidácie ocitne v predlžení (nie je schopná platiť svoje splatné záväzky), likvidácia nemôže pokračovať. V tomto prípade sa veritelia uspokojujú podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii a likvidátor má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Následkom úspešnej likvidácie spoločnosti je jej zánik a teda vymazanie z obchodného registra. Naša kancelária pre svojich klientov ponúka komplexné právne služby a poradenstvo pri zrušení a likvidovaní obchodných spoločností a družstiev.