ADVOKÁTSKA a SPRÁVCOVSKÁ KANCELÁRIA - JUDr. Peter NOVOSAD

Právne služby

Advokátska a správcovská kancelária JUDr. Peter Novosad je dynamicky sa rozvíjajúcou slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje komplexné právne služby a právne poradenstvo vo všetkých oblastiach slovenského práva. Z nášho širokého portfólia služieb pre klientov najčastejšie poskytujeme nižšie uvedené právne služby. V prípade ak ste požadovanú službu nižšie nenašli, neváhajte nás kontaktovať a my Vám radi pomôžeme s Vašim problémom.

Vymáhanie pohľadávok
 • Pre klientov zabezpečujeme profesionálne mimosúdne ako aj súdne vymáhanie pohľadávok a v prípade existencie právoplatného a vykonateľného exekučného titulu zabezpečíme aj vymáhanie pohľadávok cestou súdneho exekútora,

 • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok spočíva v zaslaní predžalobnej výzvy adresovanej Vášmu dlžníkovi, pričom ten je upozornený, že pre prípad dobrovoľného neuhradenia Vašej pohľadávky pristúpime k jej súdnemu vymáhaniu,

 • Súdne vymáhanie pohľadávok spočíva v príprave návrhu na začatie konania (žaloby) a zastupovanie pred príslušným súdom. V prípade úspechu súd priznáva nárok na náhradu trov konania, t. j. Vaše výdavky v podobe súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia resp. iných trov zaviaže uhradiť vo Váš prospech protistranu,

 • Ak dlžníci ani po vydaní platobného rozkazu resp. súdneho rozsudku alebo iného exekučného titulu dobrovoľne nesplnia svoje povinnosti, po konzultácii s Vami zabezpečíme spísanie návrhu na vykonanie exekúcie a prípadne prevezmeme zastúpenie v následnom exekučnom konaní.
Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • Dlhoročné skúsenosti nás predurčujú k tomu, aby sme pre svojich klientov poskytovali komplexný a predovšetkým kvalitný právny servis pri zakladaní všetkých druhov obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., a družstiev), organizačných zložiek a podnikov zahraničných osôb, kde pre klientov zabezpečíme všetky potrebné úkony vedúce k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti presne podľa ich požiadaviek,

 • Pre existujúce obchodné spoločnosti poskytujeme právne služby v podobe vykonávania zmien obchodných spoločností, najčastejšie zmena štatutárnych orgánov (pri s.r.o. konateľov), prevod obchodných podielov, zmena sídla, zmena obchodného mena, rozšírenie predmetov podnikania, zníženie a zvýšenie základneho imania a iné,

 • Zastupovanie klientov pred okresnými úradmi, odbor živnostenského podnikania vo veciach ohlásenie, pozastavenia, zrušenia živností,

 • Spisovanie a posudzovanie všetkých typov zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva,

 • Uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi, v exekučnom konaní,

 • Zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností,

 • Pre podnikateľov zo zahraničia zabezpečíme všetky potrebné úkony, aby mohli rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť aj na území Slovenskej republiky.
Občianske právo
 • Vypracovanie a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, príkazná zmluva, poistná zmluva, sprostredkovateľská zmluva a iné),

 • autorizácia zmlúv o prevodoch nehnuteľností,

 •  Zakladanie právnických osôb (občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií...),

 • Pozemkové právo - prevod a prenájom nehnuteľností, zriaďovanie vecných bremien, záložných práv, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, riešenie vzťahov vlastníkov stavieb postavených na cudzích pozemkoch, ako aj otázok súvisiacich s vydržaním a iné.,

 • Spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a iných občianskoprávnych predpisov,

 • Konzultácie a iné právne služby v oblasti autorského práva, práv priemyselného vlastníctva, ochrany osobnosti, ochrany spotrebiteľa, zodpovednosti za škodu a bezdôvodné obohatenie, zabezpečenie záväzkov (ručenie, zmluvná pokuta, zrážky zo mzdy, uznanie dlhu...),

 • Zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
Trestné právo
 • Obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania,

 • Zastupovanie a uplatňovanie nárokov poškodených v trestnom konaní (tzv. adhézne konanie), zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov,

 • Individuálne poskytovanie právnych služieb v rámci trestného práva ako: spísanie trestného oznámenia, sťažnosti proti uzneseniu, žiadosť o podmienečné prepustenie, žiadosť o odklad výkonu trestu, odvolanie proti rozsudku a mnohé iné podľa požiadaviek a potrieb klientov,

 • Zastupovanie obvinených a poškodených v priestupkovom konaní.
Pracovné právo
 • Pracovnoprávne poradenstvo pre zamestnancov a zamestnávateľov,

 • Vypracovanie a analýza pracovnoprávnych zmlúv, výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iné,

 • Zastupovanie pred súdmi v sporoch vyplývajúcich z pracovnoprávnej agendy (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, mzdové nároky, odstupné, zabezpečovanie a uplatňovanie princípu rovných príležitosti a ďalšie),
Rodinné právo
 • Predovšetkým zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (úprava styku s maloletými deťmi, výživné...),

 • Príprava rodičovských dohôd,

 • Zastupovanie pri zrušení a vyporiadavaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

 • Uplatňovanie nárokov na výživné, zastupovanie v konaní o osvojenie, určenie/zapretie rodičovstva, a mnohé iné podľa potrieb klientov,

 • Zastupovanie a poradenstvo vo veciach náhradnej starostlivosti a poručníctva.
Dedičské právo
 • Zastupovanie a poradenstvo pre  klientov v dedičskom konaní,

 • Príprava právnych úkonov ako závet, listina o vydedení a iné.
Konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • Komplexné poradenstvo v otázkach vyhlásenia konkurzu právnických osôb, osobné bankroty a oddlženie fyzických osôb, súdna a mimosúdna reštrukturalizácia podnikateľov,

 • Príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu, povolenie oddlženia, príprava reštrukturalizačných posudkov a plánov,

 • Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach (konkurzoch a reštrukturalizáciách), prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie, zastupovanie na schôdzach veriteľov, schvaľovacích schôdzach, vo veriteľských výboroch a mnohé iné.
Správne a daňové právo
 • Zastupovanie v správnych konaniach pred orgánmi verejnej správy,

 • Zastupovanie v katastrálnom konaní, v územnom a stavebnom konaní, v konaniach o priestupkoch, v konaniach vo veciach sociálneho zabezpečenia,

 • Spisovanie a podávanie žalôb a opravných prostriedkov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, návrhov na konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy,

 • Poskytovanie právneho poradenstva klientovi v otázkach daní, poplatkov a iných platieb orgánom verejnej správy,

 • Zastupovanie v daňovom konaní pred daňovými a colnými úradmi, obcami, Finančným riaditeľstvom SR,

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti správneho a daňového práva.
Zmluvné právo
 • Pre klientov zabezpečujeme prípravu a vyhotovenie rôznych typov zmlúv podľa ich požiadaviek, najmä z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, autorského práva a práv duševného vlastníctva a z mnohých iných sfér života,

 • Analýza a pripomienkovanie návrhov zmlúv, kde klientov upozorníme na „slabé“ miesta a nevýhody zmlúv.
Ústavné a medzinárodné právo
 • Príprava sťažností na Ústavný súd vo veciach porušenia základných práv a slobôd garantovaných ústavou SR a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR,

 • Príprava a podávanie sťažností na medzinárodné inštitúcie (predovšetkým Európsky súd pre ľudské práva) v prípade porušenia práv a slobôd garantovaných Medzinárodnými dohovormi a zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,

 • Komplexný právny servis v právnych vzťahoch s medzinárodným prvkom, právna pomoc pri uznávaní a výkone cudzích rozhodnutí.
Privátni klienti

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu s našou advokátskou a správcovskou kanceláriou, na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zabezpečíme pre Vás komplexné právne poradenstvo a poskytovanie právnych služieb dvadsaťštyri hodín denne a sedem dní v týždni, vždy podľa Vašich aktuálnych potrieb a dopytov. V prípade špecifických požiadaviek privátnych klientov nie je problém pre nás špecializovať sa na určitú oblasť právnej regulácie tak, aby sme pre klientov zabezpečili rýchle a kvalitné poradenstvo a služby, pri zachovaní vysokej odbornej úrovni. V prípade ak máte záujem o dlhodobejšie poskytovanie právnych služieb našou kanceláriou a s tým spojených ďalších benefitov, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si stretnutie za účelom urobenia prvého kroku k riešeniu Vašich problémov.