ADVOKÁTSKA a SPRÁVCOVSKÁ KANCELÁRIA - JUDr. Peter NOVOSAD

Profil

2001 – 2005 stredoškolské štúdium na gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove (GJAR)
2005 – 2009 vysokoškolské bakalárske štúdium v odbore právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, ukončené štátnou skúškou celkovým hodnotením „prospel s vyznamenaním“, udelený akademický titul „bakalár (Bc.)
2009 – 2010 vysokoškolské magisterské štúdium v odbore právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, ukončené štátnou skúškou, udelený akademický titul „magister (Mgr.)“
2010 – 2013 výkon koncipientskej praxe v advokátskej kancelárii JUDr. Martina Kirňaka v Prešove
2011 vykonanie rigoróznej skúšky v odbore právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, udelený akademický titul „doktor práv (JUDr.)“
jún 2012 úspešné zloženie správcovskej skúšky organizovanej Ministerstvom spravodlivosti SR
február 2013 zápis do zoznamu správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1624, samostatný výkon správcovskej činnosti doposiaľ
november 2013 úspešné zloženie advokátskej skúšky organizovanej Slovenskou advokátskou komorou s hodnotením „prospel výborne“
od 1. januára 2014 zapísaný do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6691, samostatný výkon advokácie doposiaľ