Táto webstránka používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. | Viac o COOKIES
Peter Novosadja

Úvodom mi dovoľte, aby som sa Vám touto cestou profesionálne predstavil. Po ukončení stredoškolského štúdia na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove v roku 2005 som začal študovať na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som prvý stupeň vysokoškolského štúdia ukončil zložením štátnej skúšky v roku 2009 s vyznamenaním, pričom mi bol udelený titul Bakalár. Následne som pokračoval v štúdiu a v roku 2010 po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok mi bol udelený titul Magister. Ihneď po ukončení vysokej školy som nastúpil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Martina Kirňaka v Prešove. Počas výkonu koncipientskej praxe som v roku 2011 úspešne zložil na mojej alma mater rigoróznu skúšku a bol mi udelený titul Iuris Utriusque Doctor (JUDr.) V roku 2012 som úspešne zložil skúšku odbornej spôsobilosti správcu, ktorú organizovalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Od roku 2013 pôsobím ako insolvenčný správca pre osobné bankroty, konkurzy a reštrukturalizácie. Koncipientskú prax som zavŕšil úspešným vykonaním advokátskych skúšok v roku 2013 s výsledkom „prospel výborne“. Ako samostatný advokát som pôsobil od začiatku roka 2014 do augusta 2018. Počas tohto obdobia som v roku 2015/2016 absolvoval ďalšie postgraduálne vzdelávanie, po ktorého úspešnom ukončení som získal medzinárodne uznávaný profesijný titul Master of Law (LL.M.). Komplexné právne služby pre klientov od 1. septembra 2018 poskytujem ako spoločník a konateľ v rámci Advokátskej kancelárie Fabian a Novosad s.r.o.


 
- Predovšetkým zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (úprava styku s maloletými deťmi, výživné...)
- Príprava rodičovských dohôd
- Zastupovanie pri zrušení a vyporiadavaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- Uplatňovanie nárokov na výživné, zastupovanie v konaní o osvojenie, určenie/zapretie rodičovstva, a mnohé iné podľa potrieb klientov
Zastupovanie a poradenstvo vo veciach náhradnej starostlivosti a poručníctva.
Rodinné právo
- Obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania,

- Zastupovanie a uplatňovanie nárokov poškodených v trestnom konaní (tzv. adhézne konanie), zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov,

- Individuálne poskytovanie právnych služieb v rámci trestného práva ako: spísanie trestného oznámenia, sťažnosti proti uzneseniu, žiadosť o podmienečné prepustenie, žiadosť o odklad výkonu trestu, odvolanie proti rozsudku a mnohé iné podľa požiadaviek a potrieb klientov,
Zastupovanie obvinených a poškodených v priestupkovom konaní.
Trestné právo
- Zastupovanie klientov pred okresnými úradmi, odbor živnostenského podnikania vo veciach ohlásenie, pozastavenia, zrušenia živností,
- Spisovanie a posudzovanie všetkých typov zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva,
- Uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi, v exekučnom konaní,
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností,
Pre podnikateľov zo zahraničia zabezpečíme všetky potrebné úkony, aby mohli rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť aj na území Slovenskej republiky
Obchodné právo
- Vypracovanie a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, príkazná zmluva, poistná zmluva, sprostredkovateľská zmluva a iné),
- Zakladanie právnických osôb (občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií...),
- Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, riešenie vzťahov vlastníkov stavieb postavených na cudzích pozemkoch, ako aj otázok súvisiacich s vydržaním a iné.,
Spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a iných občianskoprávnych predpisov,
Občianske právo
- Komplexné poradenstvo v otázkach vyhlásenia konkurzu právnických osôb, osobné bankroty a oddlženie fyzických osôb, súdna a mimosúdna reštrukturalizácia podnikateľov,

- Príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu, povolenie oddlženia, príprava reštrukturalizačných posudkov a plánov,

- Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach (konkurzoch a reštrukturalizáciách), prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie, zastupovanie na schôdzach veriteľov, schvaľovacích schôdzach, vo veriteľských výboroch a mnohé iné.
Osobný bankrot
- Pre klientov zabezpečujeme prípravu a vyhotovenie rôznych typov zmlúv podľa ich požiadaviek, najmä z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, autorského práva a práv duševného vlastníctva a z mnohých iných sfér života,

Analýza a pripomienkovanie návrhov zmlúv, kde klientov upozorníme na „slabé“ miesta a nevýhody zmlúv.
Príprava zmlúv
- Dlhoročné skúsenosti nás predurčujú k tomu, aby sme pre svojich klientov poskytovali komplexný a predovšetkým kvalitný právny servis pri zakladaní všetkých druhov obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., a družstiev), organizačných zložiek a podnikov zahraničných osôb, kde pre klientov zabezpečíme všetky potrebné úkony vedúce k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti presne podľa ich požiadaviek,
- Pre existujúce obchodné spoločnosti poskytujeme právne služby v podobe vykonávania zmien obchodných spoločností, najčastejšie zmena štatutárnych orgánov (pri s.r.o. konateľov), prevod obchodných podielov, zmena sídla, zmena obchodného mena, rozšírenie predmetov podnikania, zníženie a zvýšenie základného imania a iné.
Obchodný register
- Pre klientov zabezpečujeme profesionálne mimosúdne ako aj súdne vymáhanie pohľadávok a v prípade existencie právoplatného a vykonateľného exekučného titulu zabezpečíme aj vymáhanie pohľadávok cestou súdneho exekútora,
Vymáhanie pohľadávok
- Klientom poradíme aký spôsob zániku obchodnej spoločnosti bude najvhodnejší,

-Klientom zabezpečíme realizáciu zániku ich obchodných spoločností
Likvidácia spoločností
- Pracovnoprávne poradenstvo pre zamestnancov a zamestnávateľov,

- Vypracovanie a analýza pracovnoprávnych zmlúv, výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iné,

- Zastupovanie pred súdmi v sporoch vyplývajúcich z pracovnoprávnej agendy (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, mzdové nároky, odstupné, zabezpečovanie a uplatňovanie princípu rovných príležitosti a ďalšie),
Pracovné právo

KONTAKTUJTE NÁSSúhlasím so spracovaním osobných údajov.
Správcovské služby:

Obchodné meno: JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca
Miesto podnikania: Masarykova 16, 080 01 Prešov
IČO: 42 339 235
DIČ: 1080432496
Mobil: +421 908 377 301
Email: info@akpn.sk
Zapísaný: V zozname správcov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR pod číslom 1624

Advokátske služby:

Obchodné meno: Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o.
Sídlo: Masarykova 16, 080 01 Prešov
IČO: 51 913 984
DIČ: 2120823529
Mobil: +421 951 168 437
Email: office@akfn.sk
Zapísaná: V obchodnom registri vedenom OS Prešov oddiel Sro, vložka č. 36853/P